banner shape

Productmanagement

KEYLANE 16 september, 2020

Keylane wil de leidende SaaS-provider zijn in de verzekerings- en pensioenmarkten. De verwezenlijking van deze ambitie berust onder andere op nauwe samenwerking met klanten en het bieden van hoogwaardige SaaS-platforms met state-of-the-art technologie en functionaliteit. De strategische doelplatforms zijn Axon (voor schade en inkomen) en Plexus (voor leven en pensioen). Maar wat betekent “state-of-the-art” eigenlijk? Bij Productmanagement ligt de uitdaging om hier invulling aan te geven.

Organisatorische context

Keylane ontwikkelt haar producten en diensten binnen de tak Product Development. Deze staat onder leiding van Roy Smeets en bestaat uit twee onderdelen: non-Life (Axon) en Life & Pensions (Plexus, PDE, Lifetime, Maia, LeanAppsLife). Elk onderdeel heeft een Productmanagementteam onder leiding van een Productmanager. Voor non-Life is dat Nick van den Eijnden, voor L&P is dat Henk Fidder (a).

Dit artikel zal verder ingaan op het L&P-domein van Productmanagement.

Productmanagement-organisatie L&P

Binnen Productmanagement zijn een aantal Product Owners bepalend voor de ontwikkeling van de standaard:

 • Peter de Bont: Lifetime
 • Michiel van Everdingen: LeanAppsLife, KPRC (b) en UCM (c)
 • Sanne Loomans: Plexus Digital Engagement (PDE)
 • Marcel van Mourik: Plexus Nederland
 • Susanne Edelboer Nylin: Plexus Nordics
 • Inge Sachmann: Plexus Nordics

Een aantal Product Owners stellen zich later in deze nieuwsbrief aan u voor.

De Productmanager

De Productmanager is verantwoordelijk voor het vaststellen van de langetermijn-roadmap van de producten die onderdeel zijn van diens portefeuille. Op basis daarvan wordt de meerjarenplanning en begroting opgesteld en, na goedkeuring, uitgevoerd.

De belangrijkste bronnen voor de roadmap zijn wet- en regelgeving, marktontwikkelingen, ideeën en verzoeken van onze klanten, concurrenten en technologische ontwikkelingen. Deze worden in kaart gebracht, geanalyseerd en vertaald naar onderwerpen op de roadmap. Ze worden ingeschat naar prioriteit en omvang zodat een meerjarenplan kan worden gemaakt. Daarbij werkt de Productmanager samen met de Product Development Manager die leiding geeft aan de ontwikkelteams, omdat het plan uitvoerbaar moet zijn op basis van de capaciteit.

Dit is uiteraard onderdeel van de jaarlijkse planning en begroting, maar er vindt gecontroleerd continu bijsturing plaats.

De roadmap gaat niet alleen over eigen ontwikkeling, maar ook over samenwerkingsverbanden en integraties met ander partijen. Dit is de invulling van het ecosysteem van partners in de strategie van Keylane.

De Product Owner

De Product Owner is verbonden aan één of meer ontwikkelteams. Product Owners zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de scope en prioriteit van het werk dat deze ontwikkelteams in een periode uitvoeren. Het werk kan een combinatie zijn van realisatie van onderdelen van de roadmap en klantspecifieke ontwikkeling. In beide gevallen is de Product Owner de connectie tussen de ontwikkelteams en de “buitenwereld” als het gaat om scope en prioriteit.

De Product Owners zijn ook betrokken bij het definiëren van de standaard. Zij leveren input en geven advies.

Hoe komt iets op de roadmap?

Allereerst kijken wij actief wat er om ons heen gebeurt. We monitoren wetgeving, lezen nieuwsberichten uit vakpers, bezoeken congressen, houden vakliteratuur bij, etc. Maar ook jullie zijn belangrijke leveranciers van onderwerpen op de roadmap of ontwikkelingen rondom onderwerpen.

Een voorbeeld is het Pensioenakkoord. Een groot aantal van onze klanten is actief betrokken bij de ontwikkeling van de wet- en regelgeving. Wij staan daar als softwareleverancier wat verder van af. Het is in beider belang dat wij tijdig weten wat op ons afkomt zodat wij kunnen anticiperen en participeren. Dit proberen wij actief te doen, maar wij horen iets liever een keer teveel dan dat we iets missen.

Maar er zijn ook vaak “kleinere” onderwerpen dan het Pensioenakkoord waarvan u wellicht denkt: het zou handig zijn als Keylane hiervan op de hoogte is. Ons dringend verzoek is: dien het in. Het makkelijkste is dat via jullie contactpersonen bij Keylane, met het verzoek het aan Product Management voor te leggen. Dan komt het bij ons en wordt het besproken. Een verzoek om contact op te nemen, is prima. Vaak maakt dat snel meer duidelijk.

Daarmee komt niet automatisch een onderwerp op de roadmap. Er vindt een intake plaats en in een overleg wordt advies ingewonnen en een standpunt bepaald. Dit wordt dan terug gecommuniceerd.

Wanneer wordt het dan opgeleverd?

Dit is afhankelijk van de prioriteit. We wegen constant de onderwerpen op de roadmap tegen elkaar af. Bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen gaan altijd voor omdat we compliant moeten zijn aan wet- en regelgeving. Maar ook verzoeken vanuit lopende projecten kunnen dringend zijn om projecten op tijd af te ronden. En de planning in tijd wordt altijd afgewogen tegen de beschikbare ontwikkelcapaciteit.

De roadmap wordt als gevolgd gepland:

 • Komende twee jaar: per kwartaal
 • Daarop volgend jaar: per half jaar
 • Daarop volgende jaren: per jaar

Dit moet een goed beeld geven van de verwachting. Het is een verwachting omdat door allerlei ontwikkelingen de roadmap kan wijzigen.

Is de roadmap beschikbaar?

Wij zijn momenteel aan het vaststellen op welke wijze wij onze roadmap beschikbaar willen stellen. Op dit moment is dat via de nieuwsbrief en middels gesprekken met klanten.

Wat kunt u de komende tijd van Productmanagement verwachten?

De opzet en het werk van Productmanagement binnen Keylane zijn in hun huidige vorm gericht op effectiviteit en productiviteit. Op dit moment ligt de focus op verankering van Productmanagement in de interne processen zodat het huis op orde is.

Dit krijgt nu steeds meer vorm. Daardoor kunnen wij het komende jaar de aandacht meer naar buiten richten en daarmee ook op de interactie naar onze klanten. Wij hebben de uitgesproken ambitie om u meer rechtstreeks te betrekken zodat de communicatielijnen korter worden. Hierover later meer!

Verwijzingen

 • Voor het L&P domein zijn er feitelijk twee Productmanagers: één voor de Benelux-regio en één voor de Nordics (Scandinavische landen).
 • KPRC: Keylane Pension Register Connect; koppeling met het Nederlandse Pensioenregister
 • UCM: Unified Calculation Method; URM rekenbox

Even voorstellen: Marcel van Mourik

Ik ben Marcel van Mourik, 49 jaar en een geboren en getogen Rotterdammer die nu in Capelle aan den IJssel woont.

Via een grote verzekeraar en vervolgens twee intermediairs waar ik me altijd met pensioenadvisering heb bezig gehouden, ben ik in 2008 bij Actuera terecht gekomen. Daar werd ik consultant voor Maia en later Product Owner van een aantal Maia-modules. Na de integratie van Schantz binnen Keylane heb ik me bezig gehouden om Plexus gereed te krijgen voor de Nederlandse markt en nu ben ik binnen afdeling Product Management Product Owner Plexus NL.

Mijn doel is om vanuit een functionele hoek onze pensioenapplicatie optimaal te maken voor onze klanten en de uiteindelijke deelnemer. Zoveel mogelijk Straight Through Processing met duidelijke verslaglegging van de verwerking. Hierbij is het essentieel om samen met de afdelingen Business Development, Delivery en Product Development als One Keylane te opereren.


Even voorstellen: Peter de Bont

Mijn naam is Peter de Bont (35). Na mijn studie bedrijfskunde ben ik in 2009 in dienst getreden bij Inovita, het huidige Keylane.

De eerste jaren ben ik werkzaam geweest als consultant en inrichter van Lifetime. Sinds 2015 vervul ik de rol van senior consultant en sinds mei 2020 is daar de rol van product owner Lifetime bijgekomen.

Zowel in mijn rol als consultant als product owner richt ik mij voornamelijk op het technische deel van het platform, waarbij ik mij sterk maak voor innovatieve oplossingen en vernieuwingen.


Even voorstellen: Michiel van Everdingen

Mijn naam is Michiel van Everdingen. Ik ben 51 jaar, getrouwd en heb drie dochters. In mijn vrije tijd sta ik graag op de tennisbaan of loop ik een rondje hard in de omgeving van mijn woonplaats Hilversum.

Na het afronden van de studie Informatica aan de Universiteit Twente heb ik altijd vrij technisch-inhoudelijk werk gedaan. Eerst 10 jaar in de telecommunicatie, en sinds 2003 in de verzekerings- en pensioensoftware. Verreweg de meeste ervaring heb ik met het product LeanApps Life, maar recentelijk zijn daar de producten KPRC, UCM en Plexus bijgekomen.

Sinds maart 2019 ben ik product owner voor LeanApps Life, KPRC en UCM. Als product owner vind ik het belangrijk om een brug te slaan tussen de klantbehoeftes en de ontwikkeling van het product. Het blijft altijd een uitdaging om een klantwens op een goede manier te vertalen naar productfeature(s) en deze features vervolgens te prioriteren. Als de nieuwe software dan blijkt te voldoen aan de verwachtingen van de klant, dan geeft dat veel positieve energie!