banner shape

Pensioenakkoord, wat vraagt dat van uw administratie?

KEYLANE 15 september, 2020

Ondanks dat de detailuitwerking nog niet gereed is, houdt het Pensioenakkoord ons druk bezig. De discussie over de implicaties van het akkoord wordt op veel plaatsen gevoerd en ook Keylane praat hierover mee, met een focus op uitvoerbaarheid en implementatiestrategieën. De komende periode zullen we telkens ingaan op een van de onderdelen van het Pensioenakkoord. In dit artikel bespreken we welk type contracten de administratie moet kunnen ondersteunen en of dit juist meer of minder flexibiliteit vraagt.

Te ondersteunen contracten

Zijn we met dit akkoord van de oude regelingen af en hoeven administratiesystemen alleen nog een eenvoudige premieregeling te ondersteunen? Sommigen denken van wel. Gekeken naar deze vraag wanneer je de hele markt wilt bedienen, is het antwoord echter verrassend: we moeten juist voorbereid zijn op méér variaties. Hiervoor is flexibiliteit van de productconfiguratie in pensioenadministraties essentieel.

Uitkeringscontract

Op basis van de huidige stand van zaken hebben pensioenfondsen per fonds de keuze óf, en op welke wijze, de bestaande aanspraken opgenomen worden in de nieuwe pensioenregeling. Door middel van een voorgeschreven traject wordt hierbij wel aangedrongen om de bestaande opbouwregelingen ‘in te varen’ in de nieuwe regeling. Alle nieuwe regels en richtlijnen zijn dan ook van toepassing op bestaande pensioenaanspraken. De uiteindelijke beoordeling of het voorgeschreven traject kan worden gevolgd, ligt bij de fondsen. Deze overstap moet namelijk evenwichtig gemaakt kunnen worden. Er zullen daarom ook fondsen zijn die premievrije aanspraken op basis van het oude pensioenstelsel houden. De gedachte dat we na de invoering van het pensioenakkoord per 1 januari 2026 afscheid hebben genomen van het administreren van aanspraken uit een opbouwregeling, lijkt dan ook voorbarig. De pensioenadministraties zullen dan waarschijnlijk nog steeds (premievrije) opbouwregeling moeten kunnen ondersteunen.

Verbeterde premieregeling

De bestaande verbeterde premieregelingen blijven ook in het nieuwe pensioenakkoord mogelijk. Deze regelingen richten zich op een individueel op te bouwen vermogen op basis van beleggingen, afgestemd op de individuele risicobereidheid. In deze premieregeling wordt het vermogen ook na pensioneringsdatum belegd en wordt de pensioenuitkering periodiek aan dit vermogen onttrokken. Het verdelen van sterftewinst en dergelijke, alsook het opvangen van financiële schokken door rendementsfluctuaties over een periode uit te smeren, maakt deel uit van een dergelijke regeling. De ondersteuning van deze verbeterde premieregeling zal in een pensioenadministratie mogelijk moeten zijn. Deze verbeterde premieregeling bestaat sinds een aantal jaar.

Nieuwe pensioencontract

Het nieuwe pensioencontract dat wordt geïntroduceerd in het pensioenakkoord, betreft het toekennen van een individueel aandeel in een collectief belegd vermogen. Dit op kapitaal gebaseerde systeem, houdt het vermogen bij op deelnemersniveau. Het niveau hiervan verandert mee op basis van premie-inleg, behaalde rendementen en resultaat uit risicodeling. Deze toebedeling kan positief of negatief uitvallen en zal veelal leeftijdsafhankelijk worden vastgesteld. Hierbij hoort uiteraard het geven van een pensioenindicatie. Vanaf pensioeningang zal periodiek een uitkering worden vastgesteld en aan het vermogen onttrokken. Het resterende vermogen blijft belegd en beweegt mee met de economische omstandigheden.

Keylane

Keylane volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft een actieve rol om de uitvoerbaarheid te toetsen op haalbaarheid. Benodigde functionaliteit ten aanzien van productinrichting op basis waarvan de pensioenregeling wordt geconfigureerd is voor een groot deel beschikbaar, waarbij nieuw benodigde functionaliteit nu reeds wordt geanalyseerd. Hierbij komt naar voren dat de systeemtechnische impact minder groot is in relatie tot de klantimplementatie van de nieuwe regeling. Hierbij komt namelijk niet alleen de nieuwe regeling, maar ook de oplossing voor compensatie en invaarstrategie aan de orde.

Voor de toekomstige ondersteuning van het Pensioenakkoord is Keylane zich aan het gereedmaken binnen een zich nog bewegende eindsituatie. In dit proces nemen wij de komende periode onze klanten mee zoals we dat vanaf de publicatie van de eerste Hoofdlijnennotitie vorig jaar hebben gedaan. Dit zal onder andere gebeuren via deze nieuwsbrief, webinars, specifieke klantsessie en (indien de situatie rondom Corona het weer toelaat) fysieke bijeenkomsten.