banner shape

Update pensioenakkoord

KEYLANE 22 september, 2021

In dit artikel neemt Keylane u mee in de activiteiten wij borgen hoe het Pensioenakkoord binnen onze pensioenplatformen past.

Terwijl de wetgever druk bezig is met het verwerken van alle reacties op de consultatie van de Wet Toekomst Pensioenen, zijn we binnen Keylane druk bezig met het uiteenzetten hoe het Pensioenakkoord op solide wijze binnen de pensioenplatformen past. Centraal zijn hierin de vragen; Hoe gaat de administratievoering van het nieuwe pensioencontract (NPC) in praktijk, wat hebben onze klanten nodig en hoe kunnen we de deelnemers het beste bedienen? In dit artikel willen wij graag een korte statusupdate geven.

Huidige activiteiten

Het NPC is een nieuw type contract. Wij hebben een volledige, platform onafhankelijke business analyse gemaakt over hoe dit type contract zich gedraagt binnen een pensioenadministratie. Hierbij lopen we alle processen door die van belang zijn voor de administratievoering. Dit geeft een antwoord op vragen zoals, wat gebeurt er bij het NPC met een polis van een deelnemer als iemand gaat pensioneren of bij een overlijden? Wat gebeurt hierbij met de kapitalen en welke gegevens moeten apart inzichtelijk zijn? Deze analyse geeft een goed beeld van de functionaliteit die nodig is, en een eventuele delta ten opzichte van de huidige functionaliteit.

Daarnaast hebben we een uiteenzetting opgesteld van hoe het NPC zich gedraagt bij de nieuwe elementen die met dit type contract worden geïntroduceerd; zoals toebedelingen van financieel of biometrisch rendement en de solidariteitsreserve. Wat gebeurt er op collectief niveau binnen een administratie en wat gebeurt er binnen de polis van een deelnemer. Zoals eerder aangegeven, kunnen we vanuit onze analyses al stellen dat het NPC zowel in Plexus als Lifetime volledig geïntegreerd gaat worden. Deze analyse is het startpunt voor het technisch ontwerp waarin wij de vertaling maken van de business analyse naar de implementatie op onze platformen.

Via workshops met (groepen) klanten toetsen wij onze inzichten met de ideeën en visie die bij onze klanten aanwezig zijn. Hierdoor creëren wij een grote mate van zekerheid dat onze uiteindelijke (standaard)oplossing, breed gedragen wordt. Daarnaast is het voornemen om deze workshop ook aan verschillende marktpartijen aan te bieden om zo een “kijkje in de keuken” te geven op welke wijze wij met de Wat Toekomst Pensioenen bezig zijn. Vanuit ons Plexus Platform hebben wij reeds een demo omgeving waarbij we de werking op hoofdlijnen kunnen demonstreren.

Voor de WVP(+) regelingen die vanuit het pensioenakkoord mogelijk gaan zijn, gaan wij eenzelfde analyse opzetten. Het aantal verwachte veranderingen dat voor dit type contract gaat komen, is kleiner dan voor het NPC. Vanuit de huidige wetgeving is een pensioenregeling op basis van de WVP namelijk al mogelijk en wordt in onze platformen al ondersteund. Maar ook hier spelen wijzigingen een rol: zoals de vormgeving van het nabestaandenpensioen en de overgangsmaatregelen.

Planning en klantimplementaties

Vanuit het oogpunt van planning hanteren wij de mijlpalen zoals die in de vorige nieuwsbrief zijn gecommuniceerd. Een belangrijk moment is begin volgend jaar, wanneer naar verwachting het uiteindelijke wetsvoorstel voor Wet Toekomst Pensioenen wordt gepubliceerd (inclusief de consultatieversie van de lagere wetgeving). Op basis van dit wetsvoorstel kunnen we de aanpassingen ten opzichte van huidige informatie identificeren en de analyses en oplossingsrichting eventueel aanpassen.

Daarnaast is uiteraard 1 januari 2023 een belangrijke datum. Dit is de beoogde ingangsdatum van het pensioenakkoord. Onze huidige roadmap is gebaseerd op de huidige planning van het wetgevingstraject zodat wij vanaf dat moment (standaard) functionaliteit beschikbaar hebben en meegenomen kan worden in klantimplementaties.

Uiteraard is de technische uitwerking dan al ruime tijd beschikbaar en kunnen de analyses met individuele klantimplementaties al zijn begonnen. Dit geldt voor zowel de functionaliteit voor het NPC contract als het WVP(+) contract. De verwachting is dat (indien gewenst) functionaliteit voor het WVP(+) contract al per 1 januari 2023 in productie kan staan.

Binnen dit ontwikkeltraject zijn de nodige afhankelijkheden. Zo zijn we afhankelijk van informatie die vanuit het wetgevingstraject beschikbaar wordt gemaakt. Deze informatie moet volledig zijn, zowel wat betreft de scope van onderwerpen alsook de diepgang van de informatie. De planning en technische oplossing wordt getoetst elk moment dat er nieuwe informatie beschikbaar komt. Indien dit tot aanpassingen leidt, zullen wij dit inzichtelijk maken.

Op basis van onze huidige inzichten zullen wij onze klanten allen tijdig, op het door hun gewenste moment kunnen overzetten naar een administratie op basis van het pensioenakkoord.