banner shape

Mijlpalen pensioenakkoord 

KEYLANE 2 juni, 2021

Het pensioenakkoord houdt ons allemaal bezig. Terwijl de wetgever de Wet Toekomst Pensioenen verder uitwerkt, heeft Keylane een mijlpalenplanning opgesteld voor de komende anderhalf jaar.

In dit artikel willen we jullie graag meenemen hoe de komende periode eruitziet en welke samenwerking met onze klanten wij voor ogen hebben.  

Uitgangspunten komende periode 

Ons doel is onze klanten tijdig te voorzien van standaardfunctionaliteit, zodat klantimplementaties (indien gewenst) zo kort mogelijk na de inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel kunnen starten. Keylane is daarom volop bezig met de impact en uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel voor de verschillende Keylane-platformen.  

De uiteindelijke vormgeving van het nieuwe pensioenstelsel is echter afhankelijk van het verdere wetgevingstraject. Daarnaast is de huidige informatie soms onvolledig of voor meerdere interpretaties vatbaar. Om stappen te kunnen maken, hebben wij de uitgangspunten gedefinieerd van waaruit wij de komende periode benaderen:  

  • We gaan uit van de huidige informatie totdat er nieuwe informatie beschikbaar komt. 
  • Het is zeker dat er informatie gaat wijzigen waardoor de scope, planning en proces aangepast worden gedurende het traject. Onderstaande mijlpalenplanning is daarom onderhevig aan verandering. 
  • Het per mijlpaal afstemmen van interpretaties, specificaties en werking met (een groot deel van) onze klanten, is een randvoorwaarde in het kunnen leveren van standaardfunctionaliteit die overeenkomt met de behoeften van onze klanten. 

Effect uitstel wetgevingstraject 

Op 11 mei heeft minister Koolmees bevestigd dat het wettelijke traject rondom het nieuwe pensioenstelsel met maximaal één jaar wordt uitgesteld. Dat betekent dat ingangsdatum van de nieuwe wetgeving verschuift naar uiterlijk 1 januari 2023. De minister verwachting is dat het wetsvoorstel niet eerder dan begin volgend jaar naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dit heeft effect gehad op een deel van onze mijlpalenplanning en is hieronder verwerkt. 

De komende mijlpalen  

Wij hebben de komende periode opgedeeld in onderstaande mijlpalen. De eerste mijlpalen hebben een hoge mate van zekerheid. Naarmate we verder in de tijd gaan, wordt de kans op wijzigingen groter.  

  1. Functionele analyse Hoofdlijnennotitie en Wet Toekomst Pensioenen – Reeds afgerond
  2. Analyse werking administratievoering 
  3. Plotten oplossingsrichting  
  4. Technisch ontwerp  
  5. Herijking o.b.v. wetsvoorstel  
  6. Realisatie standaard functionaliteit 
  7. Start klantimplementaties  

1. Functionele analyse Hoofdlijnennotitie en Wet Toekomst Pensioenen 

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de analyse op de Wet Toekomst Pensioenen. Hiervoor hebben wij met een groot aantal klanten individuele en plenaire sessies gehad, waardoor wij een waardevolle dialoog hebben kunnen voeren over de inhoudelijke aspecten van het pensioenakkoord. Daarnaast hebben wij met diverse marktpartijen en adviseurs gesproken om onze zienswijze te toetsen, of juist om aan te geven hoe wij als aanbieder van software-dienstverlening met het pensioenakkoord omgaan.  

2. Analyse werking administratievoering 

Momenteel analyseren wij de implicaties van het nieuwe pensioenstelsel op de administratievoering. Hierin wordt de informatie van de voorgaande fase omgevormd tot gewenste werking in een pensioenadministratie. We kijken op functioneel niveau naar de reguliere processen die in een pensioenadministratie aanwezig zijn. Daarnaast nemen we uiteraard de nieuwe elementen mee, zoals rendementstoedelingen en solidariteitsreserve. Deze fase is platformonafhankelijk.  

Binnen deze fase gaan we eerst aan de slag met het nieuwe pensioencontract (NPC). Zodra deze analyse klaar is, zullen wij klanten weer actief benaderen om onze zienswijze te toetsen en waar nodig aan te passen. Deze analyse dient als raamwerk waar de latere standaardfunctionaliteit op wordt gebaseerd.  

Deze sessies zullen naar verwachting eind mei 2021 starten en dan gedurende de zomer plaatsvinden. Dit kunnen individuele sessies zijn, maar wij stimuleren ook de dialoog met klantgroepen. Uiteraard horen wij ook graag van klanten die hieraan willen bijdragen (voor zover dat niet al doorgeven is). 

3. Plotten oplossingsrichting  

Parallel aan de voorgaande fase zullen wij de contouren van de oplossingsrichting gaan plotten op de verschillende platformen van Keylane. De exacte timing van deze stap wordt per platform bepaald. De uitgangspunten, waarop de oplossingsrichting wordt gebaseerd, zijn echter voor alle platformen dezelfde.  

Wij begrijpen dat onze klanten graag een gevoel willen krijgen bij hoe het nieuwe pensioenstelsel binnen hun platform past. In de klantsessies (beschreven in de vorige mijlpaal) zullen wij daarom ook de contouren van de oplossingsrichting schetsen. Hiermee kunnen onze klanten zich een concreter beeld vormen. De kanttekening hierbij is wel dat op basis van de dialoog die we in deze sessies aangaan, de oplossingsrichting op punten nog kan wijzigen. 

Vanuit de dialoogsessies worden de  specificaties van de standaard functionaliteit op hoofdlijnen zo veel mogelijk afgestemd. Het gaat hierbij dan vooral om de onderdelen die vanuit de wetgeving worden voorgeschreven. Daarnaast zijn er elementen waar pensioenuitvoerders zelf invulling aan kunnen geven. Deze sessies lenen zich ook goed om te onderzoeken of er een “gemene deler” te bepalen is in de verschillende klantwensen, zodat ook deze elementen met standaard functionaliteit kunnen worden ondersteund. 

4. Technisch ontwerp  

Wanneer de voorgaande mijlpalen zijn afgerond, wordt gestart met de technische analyse . De contouren die in de voorgaande fase zijn bepaald, worden hier op detailniveau ingevuld. Deze fase is geheel platformafhankelijk, voor zowel inhoud als planning.  

Deze fase vindt vooral intern bij Keylane plaats, waarbij wij onze klanten zullen consulteren als er onduidelijkheid is over de detailuitwerking. Uiteraard zullen wij onze klanten meenemen in de uitkomst van deze fase. 

5. Herijking naar aanleiding van wetsvoorstel  

De regering verwacht begin 2022 het aangepaste wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen naar de Tweede Kamer te sturen. Tegelijkertijd verwachten ze de consultatieversie van de lagere regelgeving beschikbaar te stellen. Dit kan aanleiding zijn voor wijziging van eerdere inzichten. De voorgaande mijlpalen moeten dan (verkort) opnieuw worden doorlopen om deze wijzigingen in de verschillende analyses te verwerken. Natuurlijk zullen wij onze klanten meenemen in welke mate de specificaties, de oplossingsrichting of het ontwerp zijn gewijzigd. De tijdslijnen voor deze fase worden grotendeels bepaald door de hoeveelheid wijzigingen die zijn doorgevoerd in de wetgeving.  

6. Realisatie standaardfunctionaliteit 

Na herijking van het technisch ontwerp kan de realisatie van de standaardfunctionaliteit starten. Indien het wetsvoorstel slechts op detailniveau is gewijzigd, zou de realisatie eerder kunnen starten en eventueel (deels) parallel lopen met de voorgaande fase. Zijn de veranderingen significant, dan zal het startmoment van de realisatie volgtijdelijk aan de voorgaande fase zijn. Wij verwachten in beide situaties dat de start van de realisatie ruim voor de ingangsdatum van de wetgeving ligt. De ingangsdatum van de wetgeving staat nu gepland op 1 januari 2023.  

Hoe we onze klanten in deze fase zullen betrekken staat nog niet vast. Mogelijk zullen wij  onderdelen al eerder bij wijze van pre-test beschikbaar stellen, indien de klant daar behoefte aan heeft. Een andere mogelijkheid die wij zien, is dat wij demo’s geven van (onderdelen van) de gerealiseerde standaardfunctionaliteit.  

7. Start klantimplementaties 

Wij verwachten dat de klantimplementaties op zijn vroegst starten in het eerste kwartaal na inwerkingtreding van de wetgeving. Uiteraard is er al ruim voor deze fase veel informatie over de specificaties van de standaard functionaliteit beschikbaar. Wij denken ook graag voorafgaand aan de daadwerkelijke klantimplementatie mee met de klant specifieke situatie. Daarnaast denken wij ook graag mee met de elementen die klant specifiek ingevuld kunnen worden. Hierbij kunnen wij input leveren op welke wijze de wensen de minste impact hebben bij een implementatie en welke mogelijkheden er zijn. 

Tijdslijnen 

Wanneer we de bovengenoemde fases uitzetten in de tijd ontstaat de onderstaande tijdslijn. Hierin lijkt er een strikte scheiding tussen de fases, maar we verwachten dat die in praktijk meer diffuus zal zijn. Gedurende de fases worden de diverse onderwerpen namelijk op basis van een agile werkwijze opgepakt zodra de specificaties voldoende zeker zijn. De tijdslijn is globaal en Keylane-breed; het kan zijn dat individuele platformen hier net van afwijken. 

Contact 

De komende periode benaderen wij actief klanten om aan te sluiten bij de sessies behorende bij mijlpaal 2 en 3 om de administratievoering van het nieuwe pensioenstelsel af te stemmen en de oplossingsrichting te plotten. Wij moedigen ook onze klanten aan om contact op te nemen met ons indien interesse is om mee te doen met deze sessies. Dit kan via de reguliere contactpersonen binnen Keylane. 

Voor de geïnteresseerden is de reactie van Keylane op de uitvoerbaarheid van de Wet Toekomst Pensioenen hier te vinden.