banner shape

Wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding

KEYLANE 4 maart, 2020

Momenteel ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om in geval van scheiding op een andere wijze met pensioenaanspraken om te gaan. Dit voorstel beoogt de wetgeving passend te maken aan de huidige maatschappij en zal effect hebben op scheidingen die worden afgerond op of na 1 januari 2021.

De huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) is geëvalueerd. De uitkomst van deze evaluatie gaf aan dat er maar beperkt gebruik wordt gemaakt van de wet en dat deze vaak onbekend is bij zowel burgers als scheidingsprofessionals. Door de huidige opzet moeten mensen zelf in actie komen om gebruik te maken van de voordelen die deze wet biedt. Daarnaast zijn er verschillende maatschappelijke ontwikkelingen waardoor aanpassingen gewenst zijn om de wet meer aan te laten sluiten bij behoeften.

Voorgestelde wijzigingen

Er worden in het wetsvoorstel verschillende wijzingen voorgesteld. Hieronder volgen de vier hoofdelementen die worden genoemd.

Conversie als standaard
Voor pensioenen wordt inzicht in en handelingsperspectief bij de financiële situatie steeds belangrijker. Met het toepassen van conversie wordt de band tussen ex-partners definitief verbroken en krijgt de ex-partner een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Bij het verwerken van een verevening worden de aanspraken in het wetsvoorstel standaard geconverteerd. De geconverteerde aanspraak is daarna niet langer afhankelijk van het in leven zijn van de verdelingsplichtige partner en heeft daarnaast een ingangsdatum op basis van de eigen pensioendatum. Hierdoor wordt de ex-partner beter in staat gesteld een eigen financiële planning te maken.

Ja, tenzij
Het gebruik van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiden gaat gestimuleerd worden door deze als default toe te passen. De evaluatie van de huidige wetgeving gaf aan dat het toepassen van de mogelijkheden in de wetgeving wel gewenst was, maar niet (tijdig) werd aangevraagd. Hierdoor was het voor de ex-partner nodig voor de uitbetaling van de verevende aanspraak aan te kloppen bij de verdelingsplichtige partner wanneer de verevening niet binnen de wettelijke termijn was aangevraagd. Het wetsvoorstel stelt dat het verdelen van het ouderdomspensioen bij een scheiding standaard wordt uitgevoerd, tenzij tijdens de scheidingsprocedure afwijkende afspraken worden gemaakt.

Bijzonder partnerpensioen
Vanaf 1 januari 2018 is de wetgeving omtrent huwelijksrecht aangepast zodat het gezamenlijke vermogen bij verevening wordt beperkt tot het vermogen opgebouwd gedurende de huwelijkse periode. Het wetsvoorstel voor de pensioenverdeling bij scheiding gaat hier op aansluiten voor het berekenen van de aanspraken van bijzonder partnerpensioen. Alleen het partnerpensioen opgebouwd gedurende de huwelijkse periode zal voor afsplitsing in aanmerking komen.

Verdelingsgrens en uitruilmogelijkheden
In de huidige wetgeving is geregeld dat de verdelingsplichtige partner minimaal een aanspraak op ouderdomspensioen moet overhouden ter hoogte van de afkoopgrens. Deze grens wordt verlaagd zodat meer aanspraken voor verevening in aanmerking komen. De nieuwe wet stelt dat de aanspraken op ouderdomspensioen vóór de verevening boven de afkoopgrens uit moeten komen. Voor kleine aanspraken bijzonder partnerpensioen, dit zijn aanspraken partnerpensioen onder de afkoopgrens, wordt een recht op uitruil geïntroduceerd. De ex-partner kan deze omzetten naar een aanspraak op ouderdomspensioen. Zeer kleine aanspraken partnerpensioen, die liggen onder de grens van 2 euro per jaar conform de Wet waardeoverdracht klein pensioen, worden niet meer afgesplitst. Daarnaast mogen bestaande aanspraken bijzonder partnerpensioen vervallen als die onder deze grens vallen.

Keylane

Keylane houdt de ontwikkelingen van dit wetsvoorstel in de gaten. Zodra de verdere behandeling van het wetsvoorstel is afgerond, kunnen we bepalen welke wijzigingen effect hebben op de diverse platformen. Wij zullen dan de specificaties gaan vaststellen en het verdere traject vormgeven. De realisatie van deze functionaliteit is opgenomen in de Roadmap voor 2020.