Maia Roadmap 2020

KEYLANE 3 juni, 2020

De roadmap geeft de ontwikkelingen weer die voor het Maia Platform het komende jaar op de planning staan. De focus ligt dit jaar op wet- en regelgeving met daarnaast een aantal functionele en technische uitbreidingen.

Wet- en regelgeving

De functionaliteit die vorig jaar is geleverd rondom de Wet waardeoverdracht kleine pensioenen (WOKP) is uitgebreid. Deze uitbreiding stelt de pensioenuitvoerder in staat om de in de wet genoemde inhaalactie voor de overdracht van kleine pensioenen, ontstaan voor 1 januari 2018, ook via het NPR aan te bieden aan andere pensioenuitvoerders. Er was vooralsnog alleen functionaliteit beschikbaar voor de overdracht van kleine pensioenaanspraken die na de ingangsdatum 1 januari 2018 waren ontstaan.

Ook gekoppeld aan de WOKP is de vervolmaking van reeds geleverde functionaliteit. Het gaat om de uitsluiting van deelnemers die een klein premievrij pensioen krijgen bij de pensioenuitvoerder om een andere reden dan het einde van een dienstverband. Dit treedt bijvoorbeeld op als een werkgever zijn aansluiting bij een pensioenfonds opzegt zonder dat een collectieve waardeoverdracht wordt voorzien. Mogelijk wordt deze uitzondering met een aanstaande wetswijziging per 1 januari 2022 ongedaan gemaakt, maar daar is nu nog geen duidelijkheid over.

In 2020 volgen wij actief de ontwikkelingen met betrekking tot het Pensioenakkoord. Wij nemen u mee in deze ontwikkelingen via deze nieuwsbrief en door het organiseren van evenementen gedurende het jaar. Daarin zullen wij u ook op de hoogte houden van de verschillende scenario’s die wij vanuit het Pensioenakkoord zien. De informatie vanuit het Pensioenakkoord is vooralsnog veelal platform-onafhankelijk en wordt centraal binnen Keylane opgepakt.

Per 1 januari 2021 zou de nieuwe wetgeving met betrekking tot pensioenverdeling bij echtscheiding van kracht worden. Dit is uitgesteld tot 1 januari 2022 en behandeling van de wet zal pas na het zomerreces van de Tweede Kamer plaatsvinden. Wij waren reeds begonnen met de beschrijving en het ontwerp van de benodigde functionaliteit. Dit wordt verder opgepakt nadat het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is behandeld, zodat we ook de wijzigingen op de nu bekende wetsteksten mee kunnen nemen in de verdere uitwerking.

Functionaliteit

Om onze klanten zo optimaal mogelijk van Maia gebruik te laten maken, is de ambitie voor 2020 om zoveel mogelijk meldingen weg te werken. Om deze reden is overgegaan naar maandelijkse releases van de generieke applicatie Maia. De prioriteit van de meldingen wordt vooral bepaald op basis van de mate waarin de functionaliteit van Maia wordt gebruikt c.q. nodig is.

Gedurende 2020 worden wijzigingen doorgevoerd om het gebruik van de UPA applicatie te verbeteren. Het doel is de validaties in het UPA-portaal uit te breiden en aan te scherpen. Dit moet ervoor zorgen dat de aangeboden gegevens in een zo vroeg mogelijk stadium worden gefilterd door de aanlevering te valideren. Dit kan vervolgens teruggelegd worden bij de indiener van het UPA-bericht. Dit voorkomt datavervuiling en fouten in de administratie en zorgt voor een juiste facturering en aanspraakberekening.

Daarnaast zijn er nog diverse kleinere aanpassingen voorzien. Dit zit met name in functionaliteit rondom de procesgang binnen Maia. Het doel is om de mate waarin straight through processing (STP) wordt toegepast te verhogen. Daarnaast wordt de controle in de keten van processtappen verbeterd.