Lifetime Roadmap 2020

KEYLANE 3 juni, 2020

De roadmap geeft de ontwikkelingen weer die voor het Lifetime Platform het komende jaar op de planning staan. De focus ligt dit jaar op wet- en regelgeving en op een aantal technologische aanpassingen en uitbreidingen.

Naast de onderdelen die hieronder verder zijn toegelicht, zijn er ook diverse andere onderwerpen die komend jaar worden opgepakt. Dit zijn onder andere de continue aanpassingen en verbeteringen op basis van inrichtingsmeldingen, toepassing van nieuwe Java mogelijkheden in de software, performance en schaalbaarheidsverbeteringen, etc. Samen met de grotere, geplande onderwerpen, die in dit artikel worden genoemd, vormen zij een substantieel deel van onze investering in de verbetering en uitbreiding van Lifetime.

Wet- en regelgeving

In 2020 zullen wij een uitbreiding doorvoeren met betrekking tot het korten van pensioenaanspraken. Dit betreft het gespreid, onvoorwaardelijk korten. Lifetime voorziet nu in eenmalige kortingen. De planning is dit begin Q4 op te leveren, zodat implementatie kan plaatsvinden voor 2021.

Recent is aangekondigd dat enkele wettelijke verplichtingen met betrekking tot de UPO en Pensioen123 door de overheid worden losgelaten. Daarmee krijgt u meer vrijheid deze op basis van uw eigen communicatiebeleid vorm te geven en in te vullen. Mocht deze aangekondigde wijziging inderdaad tot een wettelijke aanpassing leiden, dan vervalt onze basis om de standaard modellen in onze Template op te nemen. In 2020 zullen wij de laatste modellen nog vanuit de huidige standaard ondersteunen. De overheid wil wel meer nadruk leggen op de rol van het Pensioenregister en deze ook uitbreiden. Hiervoor zijn nog geen concrete plannen, maar wij volgen de berichtgeving hieromtrent uiteraard op de voet.

In 2020 volgen wij actief de ontwikkelingen met betrekking tot het Pensioenakkoord. Wij nemen u mee in deze ontwikkelingen via deze nieuwsbrief en door het organiseren van evenementen gedurende het jaar. Daarin zullen wij u ook op de hoogte houden van de verschillende scenario’s die wij vanuit het Pensioenakkoord zien. De informatie vanuit het Pensioenakkoord is vooralsnog veelal platform-onafhankelijk en wordt centraal binnen Keylane opgepakt.

Op de roadmap van 2020 stond ook het doorvoeren van wijzigingen op het Lifetime Platform volgend uit IFRS17. Hierbij draait het om benodigde uitbreidingen in de contract- en polisadministratie om IFRS17 data aan te kunnen leveren voor rapportages. De invoering van IFRS 17 is in maart met een jaar uitgesteld. Door het uitstel van de invoering is dit project stilgelegd in afwachting van mogelijke wijzigingen.

Onze renseigneringsfunctionaliteit voor netto pensioenen en beroepspensioenfondsen is opgenomen in de Lifetime standaard. In overleg met de betreffende klanten wordt dit uitgeleverd.

Per 1 januari 2021 zou de nieuwe wetgeving met betrekking tot pensioenrechten bij echtscheiding van kracht worden. Dit is uitgesteld tot 1 januari 2022 en behandeling van de wet zal pas na het zomerreces van de Tweede Kamer plaatsvinden. Wij waren al begonnen met een eerste analyse. Deze zullen wij afronden. Daarna wachten wij totdat de nieuwe wet definitief is om verdere implementatie in Lifetime door te voeren.

Technologie

Lifetime ondersteunt vanaf 2020 de Java OpenJDK versie. Het software releaseproces en -beleid van Lifetime is hiervoor aangepast. Java upgrades worden vanaf nu met een 6-maandelijkse frequentie doorgevoerd. In het eerste kwartaal is dit de uitlevering van OpenJDK 13 en momenteel wordt gewerkt aan OpenJDK 14.

Een aantal van onze klanten maakt gebruik van Lifetime Document Management (o.b.v. Hyarchis). Wij zijn een traject gestart om een update door te voeren. Hierover zijn wij in nauw overleg met Hyarchis. De update zal uiteraard in afstemming met de betreffende klanten gebeuren.

Een belangrijke uitbreiding is Lifeguard, ons product voor geautomatiseerd testen. Wij gaan deze tool eerst intern gefaseerd uitrollen. Hiermee zijn we in het eerste kwartaal gestart. Dit om de tool in de praktijk te beproeven en om uitleveringen te ondersteunen. Ook wordt er gewerkt aan gebruikersdocumentatie en wordt bekeken hoe wij het beste opleiding en ondersteuning kunnen vormgeven.

Lifeguard is een separaat ontwikkeld product en wordt ook als zodanig aangeboden. De toepassing is gebaseerd op gebruik in onze ASP-omgevingen waar RT wordt gebruikt als beheertool en van waaruit Lifeguard kan worden gebruikt. Een aantal van onze klanten maakt nog geen gebruik van ASP maar wil wellicht wel gebruik gaan maken van Lifeguard. Wij onderzoeken momenteel hoe wij Lifeguard mogelijk ook aan hen kunnen aanbieden.

Om in Nederland ook voor andere Keylane platformen de actuariële controle en rapportage te ondersteunen op basis van het FTK, wordt het mogelijk om het jaarwerkcomponent ook als losse applicatie uit te voeren. Voor het externe jaarwerkcomponent is ook de cashflowfunctionaliteit opgenomen. De werking als intern component is ongewijzigd gebleven.